Algemene Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

I. Sluiten en inhoud van overeenkomsten

1. Wij sluiten overeenkomsten met handelaren uitsluitend onder de volgende voorwaarden, indien en voor zover niet uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken werden gemaakt. Wij zijn niet gebonden aan de inkoopvoorwaarden van onze kopers, ook niet in geval deze door ons niet uitdrukkelijk van de hand werden gewezen.

2. Mondelinge afspraken gelden, indien en voor zover wij deze schriftelijk bevestigen of deze nakomen door toezending van de goederen en van de factuur.

3. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze schriftelijke opdrachtbevestiging is maatgevend voor de omvang van de levering.

II. Berekening

Voor de berekening zijn de op de dag van levering geldende prijzen exclusief btw en het op onze leveringslocatie vastgestelde gewicht vóór verzending maatgevend.

III. Betalingen

1. De geldige betalingsvoorwaarden vindt u in onze opgemaakte offerte resp. onze orderbevestiging.

Ten aanzien van onze vorderingen kan geen verrekening plaatsvinden, noch kan er een retentierecht worden uitgeoefend, tenzij een tegenvordering onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld.

2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn en verzuim hebben wij het recht om rente te berekenen wegens te late betaling ter hoogte van acht (8) procent boven de basisrente. Wij zijn gerechtigd tot het vorderen van overige vertragingsschade.

3. Indien deze betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen, of indien wij na het sluiten van de overeenkomst vernemen van omstandigheden, die de kredietwaardigheid van koper aanzienlijk kunnen verminderen, hebben wij het recht om onze vorderingen direct betaalbaar te stellen. Dit geschiedt ongeacht de looptijd van de aangenomen wissels. In een dergelijk geval zijn wij tevens gerechtigd om nog uitstaande leveringen uitsluitend uit te voeren tegen betaling vooraf of met zekerheidstelling, en om na een passende uiterste termijn de overeenkomst te ontbinden en / of schadevergoeding wegens niet-nakoming te vorderen. Wij zijn bovendien gerechtigd tot het verbieden van de doorverkoop en verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud (VII.) geleverde goederen, en tot het eisen van teruggave ervan of de overdracht van het directe bezit op kosten van de koper, en tot herroeping van de incassomachtiging conform VII., sub 6.

IV. Leveringsvoorwaarden, verzending en verzekering

1. De levering van onze goederen gebeurt overeenkomstig de voor u opgemaakte offerte resp. onze orderbevestiging. In onze offerte resp. onze orderbevestiging zijn de leveringsvoorwaarden inbegrepen.

2. Onze verplichting tot levering wordt geschorst zo lang koper achterstallige verplichtingen heeft. Koper draagt het risico bij het transport van de goederen. Transportsoort en -route worden door ons gekozen. Wij houden hierbij zo goed mogelijk rekening met de wensen van de klant. Een verzekering tegen transportschade wordt slechts afgesloten op verzoek van en voor rekening van de klant.

V. Garantie en aansprakelijkheid, verjaring

1. Eventuele klachten ten aanzien van de kwaliteit of de hoeveelheid dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden gemeld, onder vermelding van zowel de bestelgegevens als de factuur- en transportnummers.

2. In het geval van correct ingediende en gemotiveerde klachten zijn wij gerechtigd om naar keuze het gebrek te verhelpen of opnieuw te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien er sprake is van regres door een onderneming na een consumentenkoop. Goederen ten aanzien waarvan werd gereclameerd mogen slechts worden teruggestuurd nadat wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Indien nakoming (bij non-conformiteit) mislukt, is koper gerechtigd tot vermindering of tot ontbinding van de overeenkomst. Het recht van koper om, conform de wettelijke bepalingen en deze voorwaarden, schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming, blijft onverminderd van kracht.

3. In geval van opzet of grove schuld van ons of een van onze vertegenwoordigers of hulppersonen zijn wij aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. In geval van een schending van het leven, lichaam of de gezondheid, of van de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij, onze vertegenwoordigers of hulppersonen tevens aansprakelijk voor gewone nalatigheid. In alle overige gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. De bepalingen van de Duitse Productaansprakelijkheidwet (Produkthaftungsgesetz) blijven onverminderd van kracht.

4. De verjaringstermijn voor vorderingen en rechten wegens gebreken in de levering/prestatie bedraagt -ongeacht de rechtsgrond- één jaar. Deze termijn geldt echter niet in geval van regres door een onderneming na een consumentenkoop.

VI. Informatie en advies

Informatie over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van onze producten, technische adviezen en overige verklaringen worden verstrekt naar beste weten, echter vrijblijvend en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat alle jegens ons bestaande of toekomstige betalingsverplichtingen van koper, ongeacht de rechtsgrond ervan, zijn nagekomen. In geval van een lopende rekening geldt het voorbehouden eigendom als zekerheid voor onze saldovordering (lopende rekening voorbehoud). Dit geldt ook wanneer betalingen worden gedaan voor speciaal aangeduide vorderingen.

2. Zolang wij nog een vordering hebben jegens koper wordt een be- en verwerking van door ons geleverde goederen door ons geacht te zijn uitgevoerd met uitsluiting van de eigendomsverkrijging conform § 950 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Indien koper tevens andere, niet aan ons toebehorende goederen verwerkt (§947 BGB), zijn wij gerechtigd tot het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere medeverwerkte goederen. Indien ons eigendom vervalt door samensmelting of vermenging, draagt koper reeds nu de aan deze toekomende eigendomsrechten op het nieuwe bestand of de zaak aan ons over ten bedrage van de factuurwaarde van de door ons geleverde goederen. In alle gevallen van be- en verwerking wordt koper geacht bewaarder te zijn.

3. Koper is gerechtigd om de goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust in het kader van diens normale handelsverkeer door te verkopen, verder te verwerken of in te bouwen, voor zover deze niet in verzuim is en voor zover vorderingen wegens de doorverkoop conform VII. 4. e.v. op ons overgaan.

4. De vorderingen van onze koper wegens de doorverkoop, de verwerking of de inbouw van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust (in het bijzonder op grond van een koopovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk, of een Werklieferungsvertrag ) worden reeds nu geacht aan ons te zijn gecedeerd op het tijdstip van het ontstaan ervan, en wel ongeacht of de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust al dan niet zijn verwerkt en of deze aan één of aan meerdere afnemers zijn doorverkocht of door deze verder zijn verwerkt. De zekerheidsrechten van onze koper jegens diens afnemers worden aan ons overgedragen.

5. Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust alleen of samen met andere ons niet toebehorende goederen, zonder of na een be- of verwerking worden doorverkocht, verder worden be- of verwerkt, wordt de vordering van onze koper jegens de afnemer geacht te zijn gecedeerd ten bedrage van de tussen ons en onze koper overeengekomen leverprijs conform VII. 4. Bij het doorgeven van goederen ten aanzien waarvan wij conform VII. 2. mede-eigendomsrechten bezitten wordt de vordering geacht te zijn gecedeerd ter hoogte van deze mede-eigendomsaandelen. 

6. Koper is gemachtigd om vorderingen uit de doorverkoop van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van ons rust te innen, tot wederopzegging onzerzijds. Hij is niet gerechtigd over zulke vorderingen te beschikken door een cessie aan derden. Op ons verzoek is hij gehouden om zijn afnemer op de hoogte te stellen van de cessie aan ons, en ons schriftelijk de namen en adressen van de afnemers, evenals de aard en de hoogte van de hem toekomende vorderingen te noemen, en ons de voor de inning noodzakelijke informatie en documenten te overhandigen.

7. De rechten voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud en uit de in deze voorwaarden geregelde bijzondere vormen ervan gelden tot de volledige bevrijding, ook van mogelijke verplichtingen die wij zijn aangegaan in het belang van onze contractpartner, in het bijzonder uit wissels of cheques.

8. Koper dient ons onverwijld te verwittigen, indien derden stellen een recht op de goederen onder eigendomsvoorbehoud of op de aan ons gecedeerde vorderingen te hebben of een vordering ter zake instellen; hij dient de derde direct te wijzen op ons recht.

VIII. Overmacht

Indien de gebeurtenissen en omstandigheden waarvan het ontstaat buiten onze controle blijft (zoals bv. natuurrampen, pandemieën, collectieve geschillen, gebrek aan grondstoffen of energie, storingen in het wegverkeer, transport of operationele activiteiten, brand of risico van explosie, voorschriften uitgegeven door landelijke autoriteiten), leiden tot de verlaging van de bereikbaarheid van de goederen op de plaats, waarin deze goederen gekocht worden met als gevolg waarvan ons bedrijf niet in staat is om aan alle of aan een gedeelte van zijn contractuele verplichtingen (met inachtneming van de overige verplichtingen ten opzichte van de uitvoering van de interne of externe leveringen) tegen de koper te voldoen, (i) gaat ons bedrijf van de uitvoering van deze contractuele verplichtingen door de periode van het voortduren en mbt. de gevolgen van de overmacht vrijgesteld worden en (ii) ons bedrijf niet tot het verkrijgen van goederen/producten van deerden verplicht worden. Wij gaan (i) alle mogelijke, nodige en economisch verantwoorde moeite doen om de gevolgen van de genoemde storingen te beperken en (ii) naarmate het mogelijk is, na het ophouden van de overmacht de uitvoering van onze contractuele verplichtingen op nieuw mogelijk te maken. Het 1 lid is eveneens op toepassing in het geval en in verband met de omstandigheden die (i) veroorzaken dat het sluiten van de bedoelde transacties duurzaam onverantwoord wordt of (ii) invloed op onze leveranciers gaat hebben. Indien de genoemde gebeurtenissen en omstandigheden door een periode langer dan drie (3) maanden gaan voortduren, zijn wij gerechtigd om afstand van de bedoelde Overeenkomst te nemen.

IX. Geldigheid van de overeenkomst

De overeenkomst blijft geldig, ook in geval van ongeldigheid van afzonderlijke onderdelen resp. bepalingen. Nietige of ongeldige punten resp. bepalingen dienen zodanig te worden uitgelegd, dat het doel ervan op effectieve wijze kan worden bereikt.

X. Plaats van nakoming, toepasselijk recht en bevoegde rechter

De plaats van nakoming voor onze leveringen is de desbetreffende leveringslocatie en voor de betaling van koper is dit de vestigingsplaats van onze vennootschap (Wiesbaden). Duits recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en koper, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. De bevoegde rechter is de rechter van de plaats van vestiging van onze vennootschap dan wel, ter keuze van ons, de voor koper algemeen bevoegde rechter.