Disclaimer

§ 1: Auteursrecht
§ 2: Merken, logos
§ 3: Aansprakelijkheid
§ 4: Toestemmingsverklaring
        Copyright
        Opmerkingen
        Gegevensbescherming
        Contact

 

§ 1: Auteursrecht

De volledige inhoud van de webpagina's is intellectueel eigendom van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH en valt onder de bescherming van het auteursrecht. De afzonderlijke elementen van deze website vallen onder de bescherming van het auteurs-, resp. het merkenrecht; deze mogen door de gebruiker niet worden gekopieerd, noch geheel of ten dele worden geïmiteerd; dit geldt in het bijzonder voor merken, logo's, grafieken, tekst, geluid- en beeldonderdelen, die op deze website worden getoond. Iedere wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding of openbare weergave van de website, evenals van delen ervan, van welke aard ook, is ongeoorloofd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH. Overtredingen worden zowel civiel- als strafrechtelijk vervolgd.
 
Een uitzondering op het bovenstaande vormen bepaalde inhouden van de website van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, die als zodanig zijn aangegeven (bijv. pagina's met de titel of inhouden "Download", "Downloadgedeelte", Persberichten" etc.) en die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH zijn bestemd voor het downloaden, uitprinten, opslaan op gegevensdragers en/of voor enig ander gebruik.

§ 2: Merken, logo's

De vermelde merkrechten zijn eigendom van de desbetreffende houders van de rechten. Alle op deze website vermelde productnamen zijn merken, en/of logo's van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, van licentienemers/-gevers of joint venture partners, ongeacht of deze al dan niet als zodanig zijn gepresenteerd en voorzien van het symbool ® of TM. Het ge- of misbruik van deze geregistreerde handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en wordt conform het geldende recht vervolgd. De producten die op deze website aan een Duitse doelgroep worden gepresenteerd kunnen in andere landen onder een ander merk, een andere benaming, in een andere uitvoering en concentratie op de markt zijn. Neem bij vragen a.u.b. contact op met Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH.

§ 3: Aansprakelijkheid

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH is niet aansprakelijk met betrekking tot enig gebruik van deze website of van delen ervan. Zij is in het bijzonder niet aansprakelijk met betrekking tot schade van welke aard dan ook met het oog op de volledigheid, begrijpelijkheid en juistheid van de gegevens. Dit geldt eveneens voor mogelijke schade die ontstaat in verband met het downloaden van diverse soorten bestanden van onze internetpagina's. De gebruikers verklaren ermee akkoord te gaan, dat de toegang tot deze website en de inhouden ervan geschiedt op eigen risico. Het voorgaande is niet van toepassing, voor zover er sprake is van opzettelijk of grof nalatig onjuiste informatie.
Diverse services (bijv. de eigen registratie in de database en de database-zoekfunctie) stelt Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH principieel gratis ter beschikking van leden van vakkringen en van andere gebruikers. Kreussler & Co sluit iedere aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de ingevulde gegevens uit. Men kan geen aanspraak maken op registratie in de database, noch op beschikbaarheid van de zoekfunctie van de database of op enige service of op delen ervan.

§ 4: Toestemmingsverklaring

Door het gebruik/openen van de onderhavige webpagina's verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de hier geformuleerde voorwaarden. Tegelijkertijd verklaart deze akkoord te gaan met de evaluatie van zijn toegang voor zuiver statistische doeleinden. Men dient af te zien van gebruik, indien men niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

Copyright

Copyright © Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 2004. Alle rechten voorbehouden. Het copyright © Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 2004 heeft betrekking op alle webpagina's en alle inhouden van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH.

Opmerkingen

Voor zover de webpagina's informatie bevatten over farmaceutische preparaten, ziektes, therapieën en dergelijke, betekent dit niet dat wij u een alternatief aanbieden voor een advies, aanbeveling, onderzoek en therapie door een arts of apotheker. Indien u zich wilt laten adviseren bij gezondheidsproblemen, dient u zich uitsluitend tot uw arts te richten. Bepaalde informatie over medicijnen die slechts op recept te verkrijgen zijn mogen wij u enkel verstrekken, indien u conform § 10 van de Duitse Wet op de reclame op geneesmiddelen (Heilmittelwerbegesetz) behoort tot de medische vakkringen. Bepaalde inhouden van de webpagina's van Chemische Fabrik Kreussler & Co GmbH zijn tot dit doel beschermd tegen toegang door anderen dan leden van medische vakkringen. Iedere poging om deze beschermende maatregelen te omzeilen, dient te worden nagelaten en vormt een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.

Gegevensbescherming

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH is zich ervan bewust dat u prijs stelt op de bescherming van uw privésfeer bij het gebruik van onze website. Om die reden ligt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ons aan het hart. U dient daarom te vernemen wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Deze verklaring over de gegevensbescherming beoogt u te informeren over onze maatregelen ter gegevensbescherming. 

Registratie van gegevens
U kunt de webpagina's van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH in principe gebruiken zonder openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. Door het aanroepen van onze webpagina's worden om veiligheidsredenen op onze servers gegevens opgeslagen, zoals browsertype en -versie, de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, uw IP-adres en het tijdstip van de serveraanvraag. Deze opslag dient uitsluitend interne, systeemgerelateerde en statistische doeleinden, waarbij de afzonderlijke bezoeker in de regel echter anoniem blijft. De bovengenoemde gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Verwerking van persoonsgerelateerde gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens worden slechts in die gevallen verzameld, waarin u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt, bijv. bij de registratie voor services, zoals "database", "Newsletter" of "online-rondvragen", door het invullen van formulieren of het versturen van e-mails, bij het bestellen of aanvragen van producten, informatiemateriaal of andere diensten. Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld van derden, tenzij u goedkeuring heeft verleend, er sprake is van een overheidsvoorschrift of wettelijke verplichting, of indien het noodzakelijk is voor de afhandeling van bestellingen, aanvragen, etc.
Houd er a.u.b. rekening mee, dat u niet verplicht bent om gegevens te verstrekken. Bepaalde aanbiedingen, diensten, bestellingen, aanvragen en dergelijke kunnen dan mogelijkerwijze niet of slechts beperkt worden gebruikt.

Opgeslagen gegevens
Het is onvermijdelijk dat in de serverstatistieken automatisch die gegevens worden opgeslagen die uw browser ons doorgeeft. Dit zijn type en versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer (de ervoor bezochte pagina), de hostnaam van de toegang verkrijgende computer (IP-adres) en het tijdstip van de aanvraag bij de server. Deze opslag dient enkel interne, systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden slechts geregistreerd, wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag en de registratie.
De bovengenoemde gegevens zijn voor ons in de regel niet aan bepaalde personen toe te ordenen; deze worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. 

Recht op informatie
Wij verstrekken u graag informatie over de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens. Indien u vragen heeft over de behandeling van uw gegevens volstaat een e-mail.

Recht op herroeping
U heeft het recht om uw toestemming tot het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. De opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens worden gewist indien u uw toestemming tot de opslag herroept, indien de kennis ervan ter vervulling van het met de opslag beoogde doel niet meer nodig is, of indien de opslag om overige, wettelijke redenen niet is toegestaan. Een e-mail naar het in het colofon genoemde e-mailadres volstaat hiertoe.

Gebruik van cookies
Cookies zijn bestanden met een unieke code die een webserver naar uw computer kan sturen om deze voor de duur van uw bezoek te identificeren. Deze worden bij ons geplaatst, zodra leden van medische vakkringen zich in het hiertoe gereserveerde gedeelte met DocCheck hebben aangemeld.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, richt u zich dan a.u.b. tot onze webmaster. Deze zal u graag verder helpen. De voortdurende ontwikkeling van het internet maakt het van tijd tot tijd nodig om onze verklaring over gegevensbescherming aan te passen. Wij behouden ons daarom het recht voor om te allen tijde desbetreffende veranderingen uit te voeren.

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH: Boris Koppenhöfer
Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstraße 11
65343 Eltville am Rhein
E-Mail: dsb@ko-we.de