ECOSAN 3.0

Het gevolg van de enorme kostendruk op professionele wasserijen is een continu streven naar besparingen op het waterverbruik. Hier heeft de techniek al grote vorderingen gemaakt. Moderne wasstraten behalen door de installatie van opvangtanks een waterverbruik tussen 5 - 7 liter water per kg droge was. Deze trend zet zich voort in de procestechniek. Maar welke prijs heeft deze harde spaarkoers? Kwaliteitsvermindering als gevolg van het steeds lagere water- en energieverbruik is dankzij ons nieuwe ECOSAN 3.0-procedé nu verleden tijd.

Algemeen

Het probleem

Een algemeen probleem van veel energie- en waterbesparingsmaatregelen vormen de steeds slechtere was- en spoelresultaten. De gestage verlaging van de wastemperatuur heeft een slechtere vlekverwijdering en lagere witgraad tot gevolg. Ter compensatie van de lage wastemperatuur wordt de hoeveelheid gebruikte chemicaliën verhoogd. De verspreiding van chemicaliënresidu's over de gewassen was tot in het finishgedeelte kan problemen veroorzaken, zoals huidirritaties bij het personeel en/of problemen bij machineonderdelen en finishapparatuur.

Ook wordt er bij het wassen bijna geen vers water meer gebruikt. Al naargelang de procesvoering concentreren actieve zuurstof, zouten en wasactieve substanties zich in de spoelzone. Voor een deel doen schuimproblemen zich zelfs op het gebied van de afwatering voor. Het lage waterverbruik in de spoelzone wordt ook zichtbaar bij vanouds bekende problemen zoals vergrauwde en verkleurde was en onvoldoende afspoelen van haren, of vergrauwing bij een onvoldoende filtratie van het teruggewonnen water.

De oplossing
ECOSAN 3.0: hoge kwaliteit met een zinvol concept voor water- en energiebesparing

Met ECOSAN 3.0 ontwikkelden wij een in wastechnisch opzicht veilig, ecologisch en economisch zinvol wasprocedé voor wasstraten. ECOSAN 3.0 is het eerste procedé, dat water en wasmiddel uit de hoofdwas- en de spoelzone gebruikt voor de voorwas.

Het verswaterverbruik wordt gereduceerd tot 3 l/kg droge was, waarbij al het verse water uitsluitend in de spoelzone wordt gebruikt. Deze procesvoering, waarbij in de spoelzone uitsluitend vers water en gezuiverd perswater wordt gebruikt, leidt ertoe dat, anders dan bij vele 'besparingsvarianten', met een duidelijk verhoogde spoelstroom van 6 l water per kg droge was aanzienlijk efficiënter kan worden gespoeld.

Procedé en technologie

Het volledige Ecosan 3.0-procedé bestaat uit twee onafhankelijke stappen ter terugwinning van energie.

Om de energie-inhoud van het afvalwater uit de voor- en hoofdwaszone te benutten, wordt al het afvalwater via een afvalwaterwarmtewisselaar geleid. In de grote wasserijen behoort dit intussen tot de normale gang van zaken. Het beproefde UniTwist DT-systeem van onze partner UHS is bijvoorbeeld geschikt voor deze taak. Nadat de warmtewisseling is gerealiseerd gaat het afvalwater het riool in. Men kan op deze manier 50 - 60 % van de energie uit het afvalwater terugwinnen en hiermee het verse water verwarmen. .

De eigenlijke gedachte achter het ECOSAN 3.0 procedé is de zuivering van het spoelwater voor gebruik in de voorwaszone. Men zou kunnen denken dat dit voor de hand ligt en niet bijzonder nieuw is, want het spoel- en perswater is over het algemeen niet sterk vervuild en leent zich voor zuivering. Dat klopt, maar het functioneert alleen maar, wanneer de onderliggende technische problemen voor het hergebruik zijn opgelost. Want het actieve zuurstofgehalte uit het perswater en de meegevoerde actieve zuurstof uit de hoofdwaszone zorgden er tot nu toe voor, dat het gebruik van het spoelwater in de voorwaszone zonder adequate zuivering nagenoeg uitgesloten was. Door het actieve zuurstofgehalte van deze vlotten zouden bloed- en proteïnevervuilingen in de voorwas direct op het textiel inbranden en zou het verwijderen van deze vervuiling extreem moeilijk, zo niet onmogelijk worden. Het probleem van het inbranden van proteïnevlekken is in de wasserijwereld al lang bekend. Een actief zuurstofgehalte in de voorwas moet worden vermeden.

De oplossing van dit probleem en de kern van het nieuwe ECOSAN 3.0-procedé vormt de door ons ontwikkelde Aquaheat-Purifier. De Aquaheat-Purifyer is onze laatste technische ontwikkeling ter besparing op hulpmiddelen in de industriële wasserijbranche. Dit volledig nieuw ontwikkelde multifunctionele apparaat werd voor het eerst voorgesteld op de Texcare International in Frankfurt in mei 2012. Deze innovatieve combinatie van filter, warmteterugwinning en adsorbens maakt zuivering van het sterk belaste water nu voor het eerst mogelijk. De ca. 2,5 - 3 liter perswater, die per kg droge was beschikbaar komt, wordt samen met het verse water gebruikt voor het spoelen. Zo staat er voor het spoelproces ca. 6 liter water ter beschikking. Dat is duidelijk meer water dan bij het conventionele spoelen in wasstraten normaal gesproken wordt gebruikt. En daarmee is het spoelresultaat superieur aan de in wasstraten gebruikelijke procedés. Ca. 1/3 deel van het spoelwater, d.w.z. 2 liter, stroomt over de spoelkastoverloop en wordt al naargelang het systeem van de wasstraat (tegenstroom of badwisseling) gebruikt in de hoofdwas. De resterende 4 liter deelstroom van het spoelwater wordt naar een opvangtank geleid; de inhoud hiervan wordt permanent gezuiverd via de Aquaheat Purifyer.

De Aquaheat-Purifyer combineert afvalwaterfiltratie, terugwinning van energie en water met een nieuw systeem voor de eliminatie van actieve zuurstof uit afvalwatervlotten in slechts één apparaat. De filtermodule verwijdert pluizen en zwevende stoffen uit het afvalwater, dat vervolgens door een platenwarmtewisselaar wordt geleid ter warmteterugwinning. De adsorbens-eenheid reduceert de concentratie actieve zuurstof van het bedrijfswater in de voorwas zonder toevoeging van chemische producten en voorkomt zo het ongewenste verzoutingseffect van wasvlotten.
Deze drie zaken, filtering, warmteterugwinning en, zeer cruciaal, de eliminatie van actieve zuurstof, vormen de essentiële voorwaarde voor het terugvoeren van het gezuiverde zeepsop naar de voorwaszone.

Het afvalwaterfilter is zelfreinigend en onderhoudsarm. Het gefilterde afvalwater wordt via de warmtewisselaar geleid en de teruggewonnen warmte wordt gebruikt voor de verwarming van het verse water. Een onderhoudsvrije adsorbensmodule elimineert de actieve zuurstof, zonder toevoeging van chemische additieven en dus zonder risico op verzouten van het vlot.

De Aquaheat-Purifier dient ter zuivering van spoelwater uit wasstraten en kan zonder problemen en compact in de waterkringloop hiervan worden geïntegreerd. Het apparaat leent zich er ook voor om het spoelwater van meerdere centrifugerende wasmachines centraal te zuiveren. In dat geval moet er eerst een verzameltank voor spoelwater worden voorgeschakeld.
A=trommelfilter, B=opslagtank, C=platenwarmtewisselaar met geïntegreerd zuurstofadsorbens.

A=Trommelfilter, B=Speichertank, C=Plattenwärmetauscher mit integriertem Sauerstoffadsorber

De voordelen

Het unieke ECOSAN 3.0-procedé garandeert een volkomen hygiënische en perfect schone was voor de gezondheidszorg en de horeca!

  • Gebruik van vers water uitsluitend in het spoelproces..
  • Gebruik van slechts 3 l/kg vers water.
  • Duidelijk verbeterd spoelresultaat door gebruik van 6 l/kg in de spoelzone.
  • Bijna volledige zuivering van het perswater voor het spoelproces.
  • Minder vergrauwing.
  • Minder vuil- en wasmiddelresidu's op de was.
  • Pluizen en haren kunnen beter worden uitgespoeld.
  • Hoge mate van reinheid en goede vlekverwijdering bij 60 °C met uiterst geringe hoeveelheid wasmiddel.
  • Zekere hygiëne door op de lijst geplaatste desinfecterende wasprocedés.
  • Door terugvoering van het vlot uit de hoofdwas- en spoelzones gaan de wasactieve substanties niet verloren, maar worden toegevoerd aan de voorwas. De benodigde hoeveelheid wasmiddel wordt zo met 15 - 20 % gereduceerd en er worden extra kosten bespaard.

Conclusie

Onze Aquaheat-Purifyer neemt een unieke positie in op het gebied van de wastechniek en biedt volkomen nieuwe mogelijkheden voor de besparing op hulpmiddelen in de wasserijbranche. De modulaire afvalwaterzuivering maakt een optimale benutting van de gebruikte hulpmiddelen zoals wasmiddelen, energie en water mogelijk. Filtering, terugwinning van energie en een effectieve eliminatie van de storende actieve zuurstof uit het wasvlot en terugvoering van nog onbenutte wasactieve substanties -compact, efficiënt, ecologisch zinvol en bijna onderhoudsvrij- gewoonweg een clever idee, dat ook nog renderend is!

Voor platgoed uit de horeca, werkkleding uit de levensmiddelenverwerkende industrie en ziekenhuiswas, evenals bij andere, licht tot middelmatig vervuilde partijen was levert de Aquaheat Purifyer een essentiële bijdrage tot energie- en waterbesparing, terwijl gelijktijdig het gebruik van was- en washulpmiddelen wordt gereduceerd. Het resultaat van het Ecosan 3.0-procedé spreekt voor zichzelf. Slechts 3 liter verswaterverbruik en een wezenlijk beter spoelresultaat door een verhoogde spoelstroom. Het warme spoelwater in de spoelzone verbetert bovendien het spoeleffect. Ca. 15 - 20 % van de in de hoofdwaszone gebruikte tensiden wordt teruggewonnen en gaat niet verloren voor het wasproces. Voor wasstraten is ECOSAN 3.0 volgens de huidige stand der techniek de meest innovatieve en efficiënte manier om te wassen. ECOSAN 3.0 is ons antwoord op de stijgende kostendruk in de wasserijbranche!